Τρίτη, Αυγούστου 14, 2007

Υποψηφιότητες ... 2

Φ ιλοδοξία
Ε λπίδα
Λ άμψη
Ι κανότητα
Ν ιάτα
Α νταγωνισμός

Κ αινοτομία
Α ίγλη
Ζ ωντάνια
Α μεροληψία
Κ αλοσύνη
Ο μορφιά
Υ ποστήριξη

Β εβαιότητα
Ρ ομαντισμός
Ο λοκλήρωση
Υ λοποίηση
Ζ ωηράδα
Ο ρθολογισμός
Υ περπροσπάθεια

0 Τα σχόλια σας εδώ!:

Διαβάστε στο ιστολόγιο...